Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
MENÜ
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Nyereményjáték

2020.július30.-án induló Facebookon közzétett nyereményjátékunk - melyben egy Dewalt ütvefúrógépet sorsolunk ki a kommentelők között - játékszabályzata az alábbiakban olvasható.

A játék a https://www.facebook.com/prohobby.hu oldalon található.

Nyereménjáték szabályai

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a GOLD GRT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621 Pécs, Citrom (Colonia-Passage Üzletház) utca 2-6. II. em. 13., a továbbiakban: Társaság, vagy Szervező).

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.

A játékban nem vehetnek részt a GOLD GRT Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék 2020. július 30. napján kezdődik és 2020. augusztus 13. napján 23:59-ig tart.

3.1. A játék meghirdetésének módja


A játékot a Szervező weboldalán, a www.facebook.com/prohobby.hu oldalon hirdeti meg.

4. A Játék menete
4.1. Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a www.facebook.com/prohobby.hu oldalán található, erre a célra feltett kép leírásában feltett kérdésre annak megfelelő választ ad a hozzászólás mezőben ("komment" formájában).

4.2. Sorsolás

A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor.

Időpontja: 2020. augusztus 14. napján 18 óráig kerül sor.


A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra.

A Játékban részt vevők között a következő nyeremény(eke)t sorsolják ki:
- 1 db Monopoly társasjáték: https://prohobby.hu/hasbro-monopoly-classic-tarsasjatek-4491


4.3. A nyertesek értesítése

A sorsolás napjától számított 2 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező telefonon/e-mail útján/Facebook privát üzenetben felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 5 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

4.4. A nyeremény átadása


A nyereményeket postai úton kézbesítjük a nyertesnek. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. Az átadás-átvétel tényéről átvételi elismervény készül.

4.5. Kizárás a Játékból
 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;
– a sorsolás eredményéről történő értesítésre 5 munkanapon belül nem válaszol;
– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
– a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
– jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

5. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy
bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6. Adatvédelem és adatkezelés


A GOLD GRT Kft. kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Játékban részt vevő természetes személy neve

– Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Nyeremény kézbesítése/átadása,
–  Játékban részt vevő értesítése,
– Egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

A jogalap az érintett önkéntes hozzájárulása, időtartam: 6 hónap.

Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe

– Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Játékban részt vevő értesítése,
– Egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

A jogalap az érintett önkéntes hozzájárulása, időtartam: 6 hónap.

Játékban részt vevő természetes személy telefonszáma

– Nyereményről történő értesítés

A jogalap az érintett önkéntes hozzájárulása, időtartam: 6 hónap.

Nyertes játékos adóazonosító jele


– Egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
– Nyeremény kézbesítése/átadása

A jogalap jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján. Időtartam: 8 év.

A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

GOLD GRT Korlátolt Felelősségű Társaság

7621 Pécs, Citrom (Colonia-Passage Üzletház) utca 2-6. II. em. 13.
 

rendeles@prohobby.hu

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi
elérhetőségeken érheti el:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: naih.hu

7. Kapcsolat

A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 8 és 17 óra között a 0620/2603082-es telefonszámon, vagy a rendeles@prohobby.hu e-mail címen lehet.

8. Vegyes rendelkezések


A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a https://prohobby.hu/nyeremenyjatek internetes oldalon érhető el.

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta.

A Játékos tudomásul veszi, hogy jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), valamint a
Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt: „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen
játékszabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól. 

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl – nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, nem
ajánlja és nem szervezi. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a
Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.


A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében,
ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.prohobby.hu oldalon teszi közzé.

Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött és a játékban való részvételhez szükséges adatok, információk a Szervező, vagy harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét nem sértik. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Játékosokat, akik megsértik, vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői- és szomszédos, vagy egyéb jogát, vagy a jelen Játékszabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Platform üzemeltetőjét teljes mértékben felmentik minden a jelen játékszabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) vonatkozó §-ai irányadóak.

A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Pécs, 2020. július 29.